Centra podpory integrace

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP). Hodláme vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Dále pak podpoříme neformální vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zdokonalíme systém vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit v rámci realizovaných typů školení pedagogických pracovníků. Zrealizujeme jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami. Naší snahou je skutečné obsahové naplnění národních a mezinárodních norem:

 

1. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby

2. Evropská Charta Sportu

3. Doporučení Rady ministrů členských zemí EU

4. Zákon 115/2001 o podpoře sportu

5. Zákon 561/2004

6. Vyhláška 73/2005 a 62/2007 Sb.

 

Tyto se vyjadřují k potřebnosti vzdělání v oblasti sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace, včetně školení pedagogických pracovníků.

Jelikož jsme si vědomi významu pohybových aktivit obecně pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jako prostředku pro jejich integraci a osobnostně-sociální rozvoj, je naší snahou systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně pedagogických center.

 

 

Role organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace jako partnera projektu spočívá ve sdílení zkušeností v oblasti práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Partner poskytne kontakty na pracoviště řešící danou problematiku. Poskytne lidské zdroje, které budou působit jako externí lektoři v rámci školení pedagogických a dalších pracovníků. Poskytne kontakty na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou účastníky vzdělávacích programů. Ve spolupráci s partnerem budou realizovány pilotní školící programy včetně oslovení rodičů, řídících a dalších pracovníků. Partner vytvoří podmínky pro spolupráci na monitoringu současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách, školských i mimoškolních organizací především v kontextu osob s mentálním postižení, autismem a souběžným postižením více vadami. Také vytvoří podmínky pro fungování projektu tím, že nabídne k užívání projektu místnost (či část místnosti), která bude představovat zázemí pro práci Centra podpory integrace (pobočky Centra APA) v daném regionu.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode