Informace o nás

 

Vzděláváme žáky: 

 
- se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.)
 
- s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání 
 
                                         - se středním a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání 
 
Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

 

Co nabízíme? 

 
 dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové a vychovatelé 
 kvalifikovanou výuku v plném rozsahu 
 díky malému počtu žáků ve třídě je zajištěna individuální péče o každé dítě 
 kvalitní výuku bez každodenního stresu
 nadstandardní počítačovou výbavu 
 relaxační místnosti 
 velkou zahradu, atrium se sportovními atrakcemi, velkou tělocvičnu s nadstandartním sportovním vybavením získaným díky projektu „Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem“  
 moderní keramické dílně 
 školní družinu a školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž, mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR, které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů. Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě – Porubě. 

Prevence sociálně patologických jevů

Cílem prevence je předcházet negativním sociálně patologickým jevům, v případě jejich zjištění zamezit jejich šíření ve spolupráci s rodiči a dalšími institucemi. Důležité je vytvoření příznivého psychosociálního klimatu ve škole a ve třídě navozením pozitivních vazeb mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. Škola má vypracovaný dlouhodobý preventivní program Školní preventivní strategie, který je naplňován všemi zaměstnanci. Klíčovými osobami a nositeli preventivního působení je vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a ostatní pedagogičtí zaměstnanci.

Snažíme se o to, aby: 

- žáci chodili do školy rádi 

- mohli vyjadřovat otevřeně své názory 

- měli prostor pro otázky a svou argumentaci

 - byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení

Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz  na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode